Podmienky používania

Obsahy týchto internetových stránok sú právne chránené. O správnosť, aktualitu, úplnosť a zrozumiteľnosť obsahov, ktoré sú na tejto internetovej stránke zverejnené je dôkladne postarané. Neustále sa dbá na obsahy týchto stránok. Napriek tomu je potrebné pristúpiť k nasledujúcim obmedzeniam:

Obsahy všetkých cudzích poskytovateľov

Aj keď sa snažíme o starostlivý výber odkazov, nemáme žiadny vplyv na obsah a design tých internetových stránok, na ktoré priamo alebo nepriamo poukazujú  naše "linky". Z toho dôvodu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť obsahu webových stránok, na ktoré odkazujú  naše stránky. To platí pre všetky odkazy na našich stránkach a pre obsahy všetkých stránok, ku ktorým vedú pripojené odkazy. Ďalej vylučujeme zodpovednosť za prevzaté spavodajstvo od Deutsche Welle a presnosť informácií o počasí z nemeckej meteorologickej služby.

Nahlasovanie chýb

Redakcia prosí užívateľov týchto internetových stránok, aby ju prípadne upozornili na nezákonné alebo chybné obsahy cudzích poskytovateľov, ku ktorým vedú linky zriadené na týchto internetových stránkach. Tak isto prosí o oznámenie chýb (neaktuálnosť, neúplnosť, nezrozumiteľnosť), ktoré sa prípadne vyskytujú na jej vlastných stránkach. Prosíme, aby ste za týmto účelom použili náš kontaktný formulár.

Copyright

Informácie a dizajnové prvky uvedené na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom. Bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná dotlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné využívanie príp. používanie obsahov stránok v celku alebo v ich častiach.

Vlastné obsahy

Ak tieto internetové stránky obsahujú právne predpisy, úradné pokyny, odporúčania alebo informácie, tak sú tieto poskytované podľa najlepšieho vedomia a s najväčšou možnou starostlivosťou. Pri nezrovnalostiach platí výlučne akuálna úradná verzia tak, ako je zverejnená v oznamovacom orgáne predurčenom pre tento účel. Možné právne pokyny, odporúčania a informácie sú nezáväzné, právne poradenstvo sa nepokystuje.

Osobné údaje

Pokiaľ je v rámci internetovej ponuky možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy),tieto sú zadávané zo strany užívateľa výslovne na základe dobrovoľnosti. Osobné údaje sú zhromažďované len s vaším vedomím a súhlasom.