Nemecké inštitúcie na Slovensku

Goetheho inštitút

Goetheho inštitút sa zaoberá podporou nemeckého jazyka v cudzine a medzinárodnou spoluprácou v oblasti kultúry. Okrem veľkej ponuky jazykových kurzov pre rôzne záujmové skupiny informuje Goetheho inštitút o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote v Nemecku a organizuje vlastné podujatia.

V niektorých knižniciach na Slovensku má Goetheho inštitút nemecké študovne, v ktorých môžete nájsť publikácie, audio a video nahrávky s informáciami z Nemecka a o Nemecku.

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD)

Stála docentka, lektori a jazykoví asistenti DAAD vyučujú na 7 slovenských univerzitách. Okrem výučby pracujú na vlastných projektoch a študentom ponúkajú poradenstvo ohľadne štúdia a štipendií.

DAAD je jednou z organizácií, ktorá udeľujú najviac univerzitných štipendií a na Slovensku úzko spolupracuje s partnerskou organizáciou SAIA.

Nemecká škola Bratislava

6. septembra 2005 bola v Bratislave otvorená pôvodne pod názvom Spoločná slovensko-nemecká škola. V dnešnej Nemeckej škole sa zatial vyučuje v 1. až 10. ročníku a v školskom roku 2016/17 opustia školu prvý maturanti. Je to spojená základná a stredná škola. Má aj svoju škôlku, v ktorej sa deti jazykovo pripravujú na vyučovanie v nemeckom jazyku. V škole sa vyučuje podľa učebných osnov kraja Bádensko-Württembersko.

Nemecká maturita v Poprade

Bilingválne oddelenie v Poprade bolo založené pri Gymnáziu UDT v roku 1991. Je to jedno z ôsmych špeciálnych gymnázií v Strednej Európe, ktoré sú v rámci zahraničného školstva podporované z Nemecka.

70 žiačok a žiakov, ktorí navštevujú 9. až 13. triedu dostanú každoročne možnosť zložiť popri slovenskej maturitnej skúške aj nemeckú. V nemeckom jazyku sa vyučujú aj nasledovné predmety: matematika, fyzika, biológia, zemepis a dejepis. 40 až 50 % absolventov sa po  ukončení tohto štúdia rozhodne pre štúdium v Nemecku alebo v nemecky hovoriacich zemiach.

Hauerlandfest der Karpatendeutschen in der Slowakei 2004

Karpatskonemecká menšina na Slovensku

Podľa odhadov žije v Slovenskej republike 10.000 - 12.000 príslušníkov nemeckej menšiny. Sú organizovaní v Karpatskonemeckom spolku a v mládežníckej organizácii karpatských nemcov IKeJA-KDJ.

Regionálne vzdelávacie centrá v Banskej Bystrici a v Prešove

Regionálne centrum v Banskej Bystrici vzniklo v roku 2002 za podpory nadácie Roberta Boscha, Inštitútu pre zahraničné vzťahy a Goetheho inštitútu v Bratislave. Počas 5 rokov existencie sa etablovalo ako uznávaný inštitút, ktorý ponúka metodické vzdelávanie pre učiteľov nemčiny na všetkých typoch škôl na strednom Slovensku. 

Regionálne vzdelávacie centrum v Prešove je nezávislá, na východnom Slovensku uznávaná inštitúcia, ktorá sa zaoberá hlavne ďalším vzdelávaním a spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. Jeho cieľom je iniciovať možnosti ďalšieho vzdelávania pre učiteľov nemčiny v regióne. Z toho dôvodu vznikli vo viacerých východoslovenských mestách miestne zoskupenia učiteľov nemčiny, ktorí sa ďalej vzdelávajú v oblasti didaktiky a metodiky výuky nemčiny ako cudzieho jazyka.