Nemecký jazykový diplom Konferencie ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko - informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov

zväčšiť

Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa prebieha pod záštitou organizácie ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko - "Stálou konferenciou ministerstva kultúry". Ide o skúšku žiadanú na celom svete, ktorá prebieha v krajinách severnej pologule na jar a v krajinách južnej pologule na jeseň v presne zadaných termínoch a rovnako sú aj skúšobné otázky vypracované cetrálne a do jednotlivých krajín posielané v zapäčatených obálkach, ktoré sa otvoria až v den skúšky. Ohľadom skúšky sú centrálne organizované pravidelné školenia. Cieľom je celosvetová porovnatelnosť a rovnocennosť skúšok. Za kvalitu skúšok zodpovedá orgán Stálej konferencie ministerstva kultúry - "Centrálny orgán pre Nemecký jazykový diplom". V jednotlivých krajinách sú za garantovanú kvalitu prípravy a priebehu skúšok Nemeckého jazykového diplomu zodpovední poradcovia/koordinátori "Centrálneho úradu pre školy v cudzine" .

Po vykonaní skúšky Nemeckého jazykového diplomu vystaví Centrálny úrad potvrdenie/certifikát (vysvedčenie), ktoré podpíše veľvyslanec v danom štáte a ktoré je odovzdané veľvyslancom alebo iným zástupcom veľvyslanectva.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postacujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Kedže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej Abitur, môže byt absolvent NJD imatrikulovaný na nemeckej vysokej škole bez dalších skúšok. NJD je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich casto považovaný za dôkaz pokrocilých znalostí nemeckého jazyka.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa sa podla európskeho referenčného rámca jazykov do skupiny B2 - C1 a vyhovuje svojimi požiadavkami "Centrálnej skúške druhého stupňa maturitného štúdia", respektíve "Malému Nemeckému jazykovému Diplomu" Goethe-Inštitútu.

Od školského roka 2013/14 je na 30tich školách na Slovensku možné získať aj nemecký jazykový diplom úrovne I, čo zodpovedá európskemu referenčnému rámcu B1. Okrem stredných škól a gymnázií ponúkajú túto úroveň diplomu na Slovensku aj dve základné školy.

NJD je testom jazykovej zručnosti, nie skúška kvalifikácie. Je to teda testovaný výsledok študijného procesu, nie všeobecné jazykové znalosti. Z toho vyplýva, že skúške musí predchádzať dlhoročná a na skúšku orientovaná, plánovaná príprava.

Skúška je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne, nevznikajú pri nej žiadne poplatky ani ze prípravu a prevedenie skúšky. Práve naopak sú tieto školy nemeckou stranou nezanedbateľne materiálne podporované (študijné materiály, pomôcky a pod.). Vysvedčenie (doklad) o skúške Nemeckého jazykového diplomu je nemeckým dokumentom, ktorý je odovzdávaný priamo absolventom skúšky.

Nemecký jazykový diplom Konferencie ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko - informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov

Prijatie prvej základnej školy na Slovensku a v poradí už 7. gymnázia v bratislavskom kraji do siete nemeckých partnerských škôl

Dňa 23.06.2014 bol prvej základnej škole na Slovensku za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, do ktorej škola patrí, slávnostne odovzdaný z rúk chargé d´affaire Nemeckého veľvyslanectva Reinharda Wiemera titul a plaketa "Nemecká partnerská škola", ktorú prevzal riaditeľ školy Za Kasárňou v Bratislave Dr. Milan Ščasný.

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov gymnáziám z Bratislavského regiónu

150 jazykových diplomov odovzdalo Nemecké veľvyslanectvo v bratislavskom regióne žiakom šiestich gymnázií: Jána Papánka (Vazovova), Ivana Horvátha, Laca  Novomeského (Tomášikova), Mercury, Malacky a Gymnázia Bilíkova, ktoré so 49 diplomami predstavuje navyšší podiel. Už viac tisícok absolventov tohto regiónu, kde je záujem o nemčinu výnimočne vysoký, obdržalo od roku 1998 nemecký jazykový diplom II. stupňa Konferencie ministrov kultúry.