Predpoklady pre prijatie na štúdium v Nemecku

Humboldt-Universität Berlin zväčšiť

Dva dôležité predpoklady pre prijatie na štúdium v Nemecku sú:

1. v Nemecku uznávané maturitné vysvedčenie

- pod toto patrí:

a)     maturitné vysvečenie, ktoré bolo od roku 1994 možné získať na všeobecnovzdelávacích slovenských gymnáziách. Toto je v nemecku automaticky uznávané, ale musí byťdo nemeckého jazyka preložené úradným prekladateľom.

b)     iné vysvedčenia o ukončení školy (napr. zo strednej odbornej školy). Tieto nie sú rovnocenne uznávané, k nim je potrebné v Nemecku pred začatím štúdia, resp. po ukončení jednoročneho odborného jazykového kurzu v Nemecku (Studienkolleg)zložiť skúšku o znalosti nemeckého jazyka, alebo sa musí súčasne k vysvedčeniu o ukončení štúdia predložiť dôkaz o prijatí na vysokú školu na Slovensku.

2. Dôkaz o dostačujúcich znalostiach nemeckého jazyka

- toto je možné preukázať s

a)     dokladom o absolvovaní jazykovej skúšky na vysokej škole

b)     diplomom o absolvovaní nemeckého jazyka na Goetheho inštitúte (malý nemecký jazykový diplom, resp. centrálna jazyková skúška vyššieho stupňa, Goethe inštitút, Panenská 33, 81482 Bratislava)

c)     jazykový diplom, ktorý je možné získať na rôznych slovenských gymnáziách (nemecký jazykový diplom druhého stupňa).

Maturanti bilinguálneho gymnázia v Poprade- (nemecky hovoriacich tried) – obdržia popri slovenskom maturitnom vysvedčení aj nemecké maturitné vysvedčenie, s ktorým je umožnené začaťvysokoškolské štúdium.