Referát pre hospodárske záležitosti

Zodpovedný

veľvyslanecký radca, Dr. Lorenz Barth, stály zástupca veľvyslanca

Stály zástupca veľvyslanca zastáva zároveň funkciu referenta pre hopodárstvo a poverenca pre EU.

Činnosť

Ako referent pre hospodárstvo zastupuje v kontakte s vládnymi inštitúciami a spolkami hosťujúcej krajiny nemecké záujmy. Sleduje aktuálny vývoj v krajine, vyhodnocuje ho, zostavuje štatistický materiál a zasiela podklady pre ročnú hospodársku správu vláde Spolkovej republiky a hospodárstvu. Podporuje kontakty medzi vládnymi inštitúciami, zväzmi a podnikmi na Slovensku a v Nemecku a je v kontakte s nemeckými investormi na Slovensku. Venuje sa nemeckým delegáciám z politickej a hospodárskej oblasti. V spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a korešpondentkou Spolkového úradu pre informácie o zahraničnom obchode (BfAI - Bundesstelle für Außenhandelsinformationen; sídlo korešpondentky: Praha), príp. priamo v spolupráci s centrálou BfAI poskytuje informácie a pomoc nemeckým firmám.

Informácie a správy o slovensko - nemeckých hospodárskych vzťahoch, obchode, ako i ďalšie dôležité kontakty nájdete na stránke: Hospodárstvo.