Právny a konzulárny referát

Zodpovedný

Gerhard Manderla

Činnosť

Právny a konzulárny referát poskytuje v rámci svojich možností pomoc a radu všetkým nemeckým štátnym občanom, ktorí majú bydlisko na Slovensku. Právne základy tvorí okrem mnohých iných právnych predpisov Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch a konzulárny zákon. Do úvahy treba brať aj právny poriadok Slovenské republiky.

Pôsobnosť veľvyslanectva je však ohraničená: bežné služby, ktoré poskytujú právnici, tlmočníci, prekladatelia, banky, cestovné kancelárie alebo auto-moto-kluby, veľvyslanectvo nevykonáva.  Konzulárna opatera a zastupovanie záujmov slovenských občanov a občanov tretích krajín v Nemecku spadá v princípe do kompetencií jednotlivých zastupiteľských úradov v Spolkovej republike. Slovenskí občania a občania tretích krajín však možu na veľvyslanectve požiadať o niektoré úkony, medzi ktoré patria predovšetkym overovania listín, vyhotovenia zápisníc ako aj vybavovania víz.

K najdôležitejším témam nájdete letáky a informácie na tejto domovskej stránke alebo na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Okrem servisu pre občana poskytuje právny a konzulárny referát nemeckým úradom a súdom v právnom vzťahu so Slovenskom administratívnu a právnu pomoc.

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach podporuje veľvyslanectvo v oblasti konzulárnej činnosti.