Politický referát

Zodpovedný:

Veľvyslanec (vedúci referátu, všeobecná politika),
Stály zástupca Dr. Lorenz Barth (poverenec pre európsku politiku)

Činnosť

Politický refefát veľvyslanectva sa zaoberá všetkými otázkami, ktoré sa týkajú politickej spolupráce medzi Nemeckom a Slovenskou republikou. Referát udržiava kontakty s predstaviteľmi vlády, členmi parlamentu, politickými stranami ako aj expertmi. Pravidelne informuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a Spolkovú vládu o vnútornej a zahraničnej politike Slovenska a pripravuje bilaterálne rozhovory a rokovania. Zvláštny význam má pritom  spolupráca so Slovenskou republikou v otázkach EU a NATO a  Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Referát pre politiku je tiež zodpovedný za otázky protokolu, to znamená prípravu a uskutočňovanie návštev na najvyššej úrovni.

Poverenec pre európsku politiku na Nemeckom veľvyslanectve sa zaoberá všetkými otázkami spojenými s EU. V tejto oblasti spolupracuje s inštitúciami Slovenskej republiky  a informuje o aktuálnom vývoji na Slovensku. V spolupolupráci s predstaviteľom Kreditanstalt für Wiederaufbau (Úverový ústav pre obnovu) koordinuje aktivity Nemecka pri zriaďovaní inštitúcií (tzv. "Twinning").